Muligens har du allerede hørt om SNOMED CT, kanskje du til og med har vært borti det. Men hva er det egentlig?


Skrevet av Caroline Rosmo

Muligens har du allerede hørt om SNOMED CT, kanskje du til og med har vært borti det. Men hva er det egentlig? SNOMED CT står for Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms. Det er en internasjonal, standardisert, klinisk terminologi som gir oss et felles og enhetlig helsespråk.

SNOMED CT gjør klinisk informasjon meningsfylt

SNOMED CT er med sine 350 000 begreper den mest omfattende kliniske terminologien på markedet i dag og danner et strukturert, detaljert og entydig helsespråk som kan utveksles på tvers av systemer og helseområder. Terminologien brukes i elektroniske pasientjournaler der den skal gjøre klinisk informasjon meningsfylt.

SNOMED CT som felles helsespråk

Innføringen av SNOMED CT som et felles helsespråk i norske pasientjournaler vil kunne bedre informasjonsflyten på tvers av helsepersonell og pasienter og andre i og utenfor helsetjenesten. Dette vil blant annet føre til at pasienter slipper å gjenta opplysningene sine i møte med nye helsetjenester, gi bedre oppfølging og behandling av pasienter samt gi høyere pasientsikkerhet. Helsepersonell vil kunne redusere tiden de bruker på dokumentasjon.

SNOMED CT består av konsepter

Vi skal nå se nærmere på de viktigste komponentene som danner grunnstrukturen til SNOMED CT – Konsepter (Concepts), Termer (Descriptions) og Relasjoner (Relationships).

Konseptene i SNOMED CT er all slags ord og uttrykk som brukes i klinisk sammenheng som sykdommer, kliniske funn, prosedyrer og organismer. For å videre forklare hvordan SNOMED CT er bygd opp bruker vi her konseptet sykdommen Pneumonia som eksempel.

Hvert konsept identifiseres ved sin unike konsept ID som består av et nummer på opptil 18 tall.

Oversikt over grunnstrukturenHentet fra «SNOMED CT Starter Guide» med tillatelse fra SNOMED International.

Oversikt over grunnstrukturen

Hentet fra «SNOMED CT Starter Guide» med tillatelse fra SNOMED International.

Konseptene er ordnet i hierarkier

Konseptene danner hierarkier med hverandre. I vårt eksempel er Pneumonia underordnet begrep av Fortetning av lungevev som igjen er underordnet Lungesykdom. Følger man hierarkiet helt opp vil man alltid ende hos konseptet SNOMED CT konsept som alle andre konsepter går ut ifra. Pneumonia er selv overordnet begrep til konseptene Bilateral pneumoni, Kronisk pneumoni, Infeksiøs pneumoni og mange fler.

Det at konseptene er organisert i hierarkier som starter svært overordnet og blir mer og mer detaljerte nedover i hierarkiet gjør at SNOMED CT kan brukes av ulike helsetjenester der klinikere kan dokumentere informasjon på et detaljnivå som er passende for deres bruk. Det gjør også at klinisk informasjon kan dokumenteres detaljert og senere bli hentet frem og samlet på et mer overordnet nivå. SNOMED CT øker dermed kvaliteten på helsedata og gjør den lettere tilgjengelig for forskning og innovasjon.

Oppbygningen av SNOMED CT Hentet fra «SNOMED CT Starter Guide» med tillatelse fra SNOMED International.

Oppbygningen av SNOMED CT

Hentet fra «SNOMED CT Starter Guide» med tillatelse fra SNOMED International.

Konseptene gjøres forståelige med ulike termer

Konseptene identifiseres som sagt med et nummer. For å gjøre disse numrene forståelige er konseptene knyttet til ulike kliniske termer. Termene deles inn i Fullt spesifisert navn og Synonymer. Det fullt spesifiserte navnet beskriver konseptet entydig og inneholder også et ord i parentes som angir hvilket hierarki konseptet hører til i.

I vårt eksempel er Pneumonia (disorder) det fullt spesifiserte navnet. Synonymer er ulike begreper som ofte brukes av klinikerne og som betyr det samme som konseptet. I den norske utgaven av SNOMED CT er Lungebetennelse et synonym til Pneumonia. Synonymer gjør SNOMED konsepter brukervennlige ved at de tillater at kliniske begreper omtales ulikt i forskjellige helseområder og i forskjellige språk.

Eksempel på termer for et konsept Hentet fra «SNOMED CT Starter Guide» med tillatelse fra SNOMED International.

Eksempel på termer for et konsept

Hentet fra «SNOMED CT Starter Guide» med tillatelse fra SNOMED International.

Relasjoner knytter konseptene sammen

Konseptene er knyttet til og assosiert med hverandre ved hjelp av relasjoner. Vi har såkalte Er-en relasjoner som knytter konsepter sammen med mer generelle konsepter høyere oppe i samme hierarki. Pneumonia er en Fortetning av lungevev og har dermed en Er-en relasjon til dette konseptet.

Vi har også relasjoner som gir oss informasjon om egenskapene til konseptet og som knytter konsepter fra ulike hierarkier sammen. Pneumonia har en slik relasjon til Assosiert morfologi -> Inflammation og konsolidering og Anatomisk lokalisasjon av funn -> Lunge som forteller oss noe om sykdomsprosessen i vevet og hvor sykdommen befinner seg.

Relasjonene definerer konseptene og gir dem logisk mening. Ved hjelp av ulike relasjoner finner konseptene sin plass i SNOMED CTs store nettverket av begreper.

Alle konseptene markeres som enten primitive eller definerte. Konseptene er definerte dersom deres relasjonerkan skille konseptet fra alle andre konsepter.

Eksempel på relasjoner Hentet fra «SNOMED CT Starter Guide» med tillatelse fra SNOMED International.

Eksempel på relasjoner

Hentet fra «SNOMED CT Starter Guide» med tillatelse fra SNOMED International.

SNOMED CT som bindeledd

SNOMED CT er kodet mot andre terminologier og kodeverk som er i bruk i Norge, blant annet ICPC og ICD-10. Dette gjør at SNOMED CT kan fungere som et bindeledd mellom allerede etablerte kodeverk og vil gjøre implementeringen av SNOMED CT i norske helsetjenester lettere og mer effektiv.

SNOMED International

SNOMED CT ble først lansert i 2002 og eies av SNOMED International, et not-for-profit selskap som vedlikeholder, utvikler, kvalitetssikrer og distribuerer SNOMED CT internasjonalt. SNOMED International har sin base i Storbritannia og eies av sine medlemmer som i dag er 40 land fra Europa, Sør- og Nord-Amerika, Afrika, Asia og Oseania. Norge har vært medlem siden 2017 og det er lansert en norsk versjon av SNOMED CT som stadig utvikles og utvides av fagfolk.

* * * * *

Caroline Rosmo studerer medisin på fjerde året på Universitetet i Oslo og jobber i Conteir som medisinskfaglig rådgiver.